Cookies

Om onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij zorgen voor een correct werkende website. Wij verzamelen geen data voor derde partijen over jouw internetgedrag. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten
Menu
https://www.ultimatehost.nl/nl/algemene-voorwaarden

The Ultimate Host Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen The Ultimate Host (hierna te noemen Opdrachtnemer) en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Opdrachtnemer verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de offerte of opdrachtbevestiging staan vermeld.
1.2   Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2:  Gedragsregel

2.1   Opdrachtnemer verplicht zich de opdracht naar behoren uit te voeren zoals een goed advies/coaching/training bureau betaamt.

2.2   Opdrachtnemer is een bij ICF (International Coach Federation)  geregistreerd coach en houdt zich derhalve aan de gedragsregels van het ICF. Zie hiervoor: www.coachfederation.org

2.3   Opdrachtnemer zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opdracht verstrekte of ter kennis verkregen informatie die zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt dat informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen alleen gebruikt zal worden binnen het kader van de opdracht.

2.4   Opdrachtnemer behoudt documentatie van de door Opdrachtnemer uitgevoerde opdrachten. Opdrachtnemer bewaard gegevens ten behoeve van de naleving van de overeenkomst en derhalve niet langer dan noodzakelijk voor de naleving hiervan, en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst zijn afgesproken zijn beëindigd, tenzij de gegevens ten gevolge van wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten blijven. Dit mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Opdrachtnemer waakt ervoor dat archiefstukken niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 3: Opdrachtaanvaarding

3.1   De opdracht omvat al hetgeen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, uitdrukkelijk of stilzwijgend is overeengekomen, alsmede datgenen dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.

3.2   Opdrachtnemer aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit. De voor een opdracht in te zetten medewerkers van Opdrachtnemer dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdrachten te werken.

3.3   Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand door of:

  • het retourneren van een door Opdrachtnemer en de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en/of offerte door de Opdrachtgever;
  • het verlenen van een mondelinge opdrachtbevestiging die door Opdrachtnemer eenzijdig schriftelijk wordt bevestigd;
  • het maken van afspraken voor gesprekken met of het vragen van mondelinge of schriftelijke adviezen van opdrachtnemer wat door Opdrachtnemer wordt beschouwd als een stilzwijgende bevestiging van de uitgebrachte offerte.

3.4   Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle personen die aan de uitvoering van de adviesopdracht meewerken duidelijk weten wat de rol van Opdrachtnemer is.

3.5   Opdrachtnemer zal een opdracht weigeren of staken indien Opdrachtnemer door de opdrachtuitvoering in conflict zou komen met de gedragsregels (zie artikel 2.).

3.6   De prijzen in genoemde offertes c.q. opdrachtbevestigingen, zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.7   Door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes c.q. (concept-)opdrachtbevestigingen hebben een geldigheidsduur van 2 maanden. Na afloop van de genoemde termijn kunnen geen hieraan geen recht meer worden ontleend.

Artikel 4: Overeenkomst en uitvoeringscondities

4.1   Alvorens een opdracht te aanvaarden, zorgt Opdrachtnemer ervoor dat over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige overeenstemming bestaat tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

De overeenkomst komt tot stand doordat enerzijds Opdrachtnemer op voldoende gedetailleerde wijze de informatie verzamelt die nodig is voor de opdrachtformulering.

Anderzijds verstrekt de Opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, alsmede de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie. De offerte, de kostenramingen, de aanvaarding van de opdracht, en al hetgeen ter uitvoering daarvan is overeengekomen, is immer mede daarop gebaseerd.

4.2   De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dien de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

De overeenkomst met betrekking tot een coaching/training opdracht leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Opdrachtnemer garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het bereiken van het gewenste resultaat is mede afhankelijk van samenwerking tussen beide partijen, inzet van de deelnemers, en van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.

4.3   Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijk bereikte overeenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdig overleg gepleegd. Er worden vervolgens afspraken gemaakt met betrekking tot de gewijzigde situatie.

4.4   Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor zich uit een opdracht terug te trekken, indien, op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed - onttrekken (overmacht), een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd.

4.5   Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van het werk. Daarbij verschaft Opdrachtnemer desgevraagd inzicht in de methoden die worden toegepast en de informatie waarop de interventie steunt.

4.6   Opdrachtnemer is bevoegd om de opdracht, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:

  1. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
  2. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
  4. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
  5. Opdrachtgever jegens de opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de door partijen gesloten overeenkomst c.q. opdracht.

4.7   Opdrachtnemer is in de in artikel 4.8 genoemde gevallen gerechtigd om het door opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.
 
4.8   Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer onverwijld te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 4.8 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 4.8 sub e. voordoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan opdrachtnemer direct opeisbaar.

4.9   Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden aanvaarde opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dit behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 5: Inschakelen diensten van derden namens de opdrachtgever

5.1   Opdrachtnemer is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de opdracht, eveneens namens en op kosten van de opdrachtgever, diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt dan zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan in kennis stellen.

5.2   Het is mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is Opdrachtnemer toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te beperken.

5.3   De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen documentatie.

5.4   De Opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg daartoe met de Opdrachtnemer.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

6.1   Modellen, technieken en/of instrumenten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen toestemming van de directie van Opdrachtnemer.

6.2   De Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande onverminderd van toepassing.

6.3   Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle door Opdrachtnemer geleden en te lijden schade.

Artikel 7: Honorering en betalingsregeling

7.1   Opdrachtnemer zal een honorarium in rekening brengen dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. Het honorarium wordt bepaald op grond van de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten. Voorafgaand aan de start van een opdracht worden de in rekening te brengen kosten schriftelijk aan de opdrachtgever ter goedkeuring gemeld.

7.2   Opdrachtnemer past de tarieven jaarlijks op 1 januari aan. Deze is tenminste gebaseerd op de indexering volgens de CBS-inflatiecorrectie. De hieruit voortvloeiende tariefwijzigingen worden doorberekend in alle lopende en nieuwe adviesopdrachten.

7.3   Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden. Na overschrijding van deze termijn wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4   Bij opdrachten die op basis van werkelijk bestede uren worden uitgevoerd zal maandelijks achteraf facturering van de in de afgelopen maand gemaakte uren plaatsvinden. Opdrachtnemer zal, op verzoek,  een verantwoording van de gemaakte uren overleggen.

Artikel 8: Annuleringsregeling

8.1   Mocht de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van een opdracht willen overgaan, dan dient dit altijd schriftelijk per brief aan Opdrachtnemer gemeld te worden. In het schrijven dient aangegeven te worden welke de reden(en) is(zijn) voor voortijdige beëindiging.

8.2   Mocht de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan zullen de kosten voor reeds verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht en heeft Opdrachtnemer recht op compensatie van aan te tonen bezettingsverlies.

Artikel 9: Overmacht

9.1   Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

9.3   Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4   Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10:  Aansprakelijkheid

10.1   Opdrachtnemer coacht en adviseert. Beslissingen die worden genomen, zijn altijd de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Gezien de aard van de werkzaamheden en de beoordelingsaspecten die bij de werkzaamheden een rol spelen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van opdrachtnemer in de nakoming van de gegeven opdracht of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen (indirecte) bedrijfsschade, gederfde inkomsten en/of winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

10.2   In het geval dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor door opdrachtgever geleden schade, is de schade die opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek de oorzaak is geweest van de schade of - wanneer dit niet is vast te stellen - de factuurwaarde van de werkzaamheden die opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van opdrachtgever heeft uitgevoerd.

10.3   Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de gegeven opdracht. Eén en ander laat de zorgplicht van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 4 onverlet.


10.4   De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 
10.5   De aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die Opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Opdrachtnemer effectief vrijwaart.

10.6   In geval van beweerde, geleden schade door of bij de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid. Opdrachtnemer coacht en adviseert. Beslissingen zijn altijd de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

10.7   Opdrachtnemer is, behoudens opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, volg- en bedrijfsschade.

Artikel 11: Het in dienst nemen van wederzijds personeel

11.1   Geen van betrokken partijen mag tijdens de duur van de adviesopdracht personeel van de wederpartijen in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, tenzij dit gebeurt in overleg met de wederpartij.

Artikel 12: Klachtenregelingen

12.1   Opdrachtnemer hecht eraan tevreden Opdrachtgevers te houden. Indien door de Opdrachtgever bij de opdrachtuitvoering tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de Opdrachtgever verzocht de klacht, van argumenten voorzien, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk bij de Opdrachtnemer in te dienen.

12.2   De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht contact wordt gezocht met de Opdrachtgever, om aldus te zorgen voor een adequate afhandeling.

12.3   Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. De Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of betaling te weigeren.

Artikel 13: Geschillenregeling

13.1   Geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de uitvoering van de opdracht zullen worden voorgelegd aan een geregistreerd mediator. De kosten van de mediation worden 50/50 gedragen door beide partijen. De mediation dient op heel korte termijn na de constatering van het geschil te worden aangevangen. Beide partijen zullen zich inspannen om hun agenda zodanig aan te passen dat zij beschikbaar zijn voor minstens 4 mediation gesprekken in een termijn van maximaal 3 maanden. Mocht er dan geen uitzicht zijn op een voor beide partijen acceptabele oplossing dan staat het partijen vrij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Utrecht.

13.2   Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

13.3   De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de verstrekte opdracht c.q. gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 14: Bedrijfsgegevens en adres

14.1   The Ultimate Host is gevestigd te Leerdam, op adres: Recht van ter Leede 19, postcode: 4143LN.
 
14.2    The Ultimate Host is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56324006. Het BTW identificatienummer is NL001369473B24

14.3    De bankgegevens van The Ultimate Host zijn IBAN: NL98INGB0006130402.

Bel mij terug Sitemap | Algemene Voorwaarden | PrivacyverklaringCopyright © 2018 The Ultimate Host
Design: Puntjes op de i | Realisatie: CM Specialist